Termeni si conditii

Termeni şi condiţii

Site-ul www.stickermarket.ro este administrat de catre Deco Media S.R.L. cu sediul in localitatea Bucureşti, inregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/5108/2002 Cod de Identificare Fiscală RO 14702820, Tel. 0724.250.250 Email: office@stickermarket.ro

Va rugăm să citiţi aceşti termeni şi condiţii cu atenţie pentru folosirea in cele mai bune condiţii a site-ului. Utilizarea acestui site implică acceptarea tacită a termenilor şi a condiţiilor de utilizare prezentate mai jos, care reprezintă inşelegerea (contractul) dintre părţi.

In calitate de autor/ proprietar/ administrator al site-ului www.stickermarket.ro, Deco Media S.R.L. işi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza in orice moment conţinutul acestuia, precum şi Politica de confidenşialitate, Termenii şi conditiile de folosire, fără o notificare prealabilă. Astfel, vă rugăm să vizitati periodic această secţiune pentru a verifica termenii şi condiţiile pe care aţi agreat să le respectaţi.

1 - SCOPUL

Termenii şi condiţiile generale de vânzare (in cele ce urmeaza TCGV) se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri şi servicii de către Deco Media S.R.L., prin intermediul www.stickermarket.ro către Cumpărator şi pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parţi.

In acest TCGV, următorii termeni vor insemna:

Cumpărător: persoana fizica sau juridică care emite o Comandă.

Vanzator: S.C. Deco Media S.R.L., având sediul social in Bucureşti, str. Cimpul cu Narcise nr. 66, sector 2.

Bunuri şi Servicii: -orice produs, bun sau serviciu ce urmeaza a fi furnizate de către Vânzător Cumpăratorului.

Comanda: un document electronic ce intervine ca formă de comunicare intre Vânzător şi Cumpărator prin care Vânzătorul este de acord să livreze produsele şi Cumpărătorul este de acord să primeasca aceste produse, efectuând plata acestora.

Drepturi de proprietate intelectuală (in cele ce urmeaza DPI): toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor şi drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci inregistrate şi inregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Specificaţii: toate specificaţiile şi/sau descrierile serviciilor aşa cum sunt precizate in comandă.

2 - DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul www.stickermarket.ro Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul işi derulează operaţiunile. Comanda va fi compusă din următoarele documente, in ordinea importantei:

Comanda (impreuna cu mentiunile clare asupra datelor de livrare şi facturare)

Specificaţiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)

TCGV

Daca Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vănzătorului catre Cumpărator, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră in nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract .

3 - VALABILITATE

Prezentul Contract intra in vigoare la emiterea facturii de catre Vânzător. Informarea despre emiterea facturii se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii şi condiţiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat, in completarea acestora fiind oferta emisă de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.

4 - EXTINDEREA OBLIGAŢIILOR VÂNZĂTORULUI

Vânzătorul işi va utiliza cunoştinţele sale profesionale şi tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in Comandă şi va livra Bunurile şi Serviciile care indeplinesc cerinţele, nevoile şi specificaţiile Cumpărătorului.

Informaţiile prezentate pe site-urile vânzătorului au caracter informativ şi sunt documentate sau modificate de către Vânzător conform fişelor/site-urilor de prezentare ale Producătorilor. De asemenea, din considerente legate de spatiu si coerenta structurii informaţiei, descrierile produselor pot fi incomplete insă vânzătorul face eforturi de a prezenta informaţiile cele mai relevante conform informaţiilor primite de la Producători, pentru ca produsul să fie utilizat in parametrii pentru care a fost achiziţionat.

5. - CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta o terţă parte pentru servicii ce ţin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpăratorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi intotdeauna responsabil faţă de Cumpărător pentru toate obligaţiile contractuale.

6 - DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ (DPI)

Cumpărătorul inţelege dreptul de proprietate intelectuală şi nu va dezvalui unei terţe părţi sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător. De asemenea, numele site-urilor precum şi insemnele grafice, sunt mărci inregistrate in proprietatea şi nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

7 - CONFIDENTIABILITATE - PUBLICITATE

Toate planurile, documentele si informaţiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, incluzând fară a limita comanda, vor rămâne in proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului. Nici o declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi facută de Cumpărător cu privire la comandă fără consimţământul prealabil scris al Vânzătorului .

8 - TERMENE PENALITĂŢI

In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare şi/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat sa anunţe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul sa revendice daune suplimentare de la Vanzator, cand este permis de lege, in cazul neindeplinirii totale sau parţiale din partea vânzătorului a executarii Contractului in conformitate cu termenele stabilite. In cazul in care Cumpărătorul intârzie  să facă plata serviciilor in termenul prevazut in factura emisa de Vânzător, este obligat la plata unei penaliţati de 0,5% pe zi din suma datorată. In cazul in care Vânzătorul primeăte informaţii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta incadrandu-se in termen de 5 zile lucrătoare. Termenul de finalizare, daca nu este modificat de Vânzător prin anunţarea Cumparatorului, este de 10 de zile de la plasarea comenzii.

9 - FACTURARE - PLĂŢI

Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate in Comandă. Vânzătorul va emite catre Cumpărător o factura pentru Bunurile şi Serviciile livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind sa furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

9.1 Odata ce plata a fost efectuata catre Vânzător, prezentul acord devine contract din punct de vedere juridic. Conform legii 365 din 2002 art.9.

9.2 Preţurile afişate pe www.stickermarket.ro pot fi modificate fără o anunţare prealabilă a utilizatorilor. Preţurile nu sunt cu titlu de ofertă garantată şi nelimitată in timp.

9.3 Preţurile pachetelor şi serviciilor oferite sunt insoţite de specificaţii tehnice. In cazul in care beneficiarul solicită alte servicii cu alte specificaţii tehnice, Deco Media srl poate oferi sau nu un preţ diferit decât cel afişat pe site.

10 - RISCURI ŞI RESPONSABILITĂŢI

Livrarea

Vanzătorul se obligă sa furnizeze Bunurile si Serviciile in termenele stipulate in contractul de colaborare din parţi.

11 - ACCEPTARE

Acceptarea va fi facută atunci cand Bunurile şi Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menţionate in Comandă. De asemenea, Vanzatorul va respecta prevederile Legii 51/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta.

12 - GARANŢII

Toate produsele comercializate de către magazinul online www.stickermarket.ro beneficiează de condiţii de garanţie conform legislatiei in vigoare.

13 - TRANSFERUL PROPRIETĂŢII

Proprietatea asupra Bunurilor şi Serviciilor va fi transferată electronic la momentul efectuării plaţii din partea Cumpărătorului pe adresele de email furnizate de Cumpărător.

14 - RESPECTAREA LEGILOR ŞI STANDARDELOR

Vânzătorul va respecta toate legile, reglementările şi ordonanţele aplicabile la realizarile sale contractuale, inclusiv fără limitare la fabricarea sau livrarea Bunurilor şi Serviciilor.

15 - RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de către Vânzător a oricarei din obligaţiile sale conform Comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor şi Serviciilor după livrarea acestora.

16 - PREŢ DERIZORIU

Vânzătorul face toate eforturile in a furniza informaţii corecte despre preţul şi caracteristicile produselor. Este posibil ca unele preţuri să fie eronate. In cazul inregistrării unei comenzi cu un preţ derizoriu, Vânzătorul are dreptul să anuleze comanda Cumpărătorului.

17 - FORTA MAJORA

Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de fortă majoră. Forţa majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.

18 - CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Te rog să parcurgi Politica de Confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

19 - FOLOSIREA COOKIE-URILOR

Vezi Politica de Cookies, care face parte din prezentul Document.

20 - LEGEA APLICABILA - JURISDICTIA

Prezentul contract este supus legii române. Orice litigii născute din interpretarea şi executarea acestui contract se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar in cazul in care nu se ajunge la un acord pe aceasta cale se va apela la instanţele judecătoreşti competente de la sediul Vânzătorului.


POLITICA DE RETUR

Magazinul online  www.stickermarket.ro  respectă legislația in vigoare iar produsele achiziționate pot fi returnate fără explicații în termen de 14 zile de la data primirii coletului. Pentru a va exercita dreptul de retur trebuie să ne trimiteți comunicarea privind returul prin e-mail, poștă sau telefonic.

Produsele personalizate nu se pot returna decât dacă sunt defecte.

Produsele returnate trebuie sa fie in acceasi stare calitativa ca atunci cand au fost primite.

Returnarea se face pe cheltuiala clientului.

Web development by Creare magazin online