Politica de confidentialitate

DATE DE IDENTIFICARE

DECO MEDIA S.R.L.

Str. Cîmpul cu Narcise nr. 66, sector 2, Bucuresti

CUI: RO 14702820 ; Reg. Com.: J40/5108/2002

Email : office@stickermarket.ro

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată DECO MEDIA S.R.L. are obligația de a administra in condiții de sigurantă și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor privind situatia contului de pe www.stickermarket.ro, informarea utilizatorilor/clienților privind evolutia și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, pentru reclama, marketing si publicitate, statistică.

www.stickermarket.ro nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email  poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate in scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preintâmpina incălcarea securitații, a legii și a termenilor noștri contractuali.

De asemenea, DECO MEDIA S.R.L. va furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află in relații de parteneriat, dar numai dupa ce ne-am asigurat printr-un contract ca aceste informații sunt păstrate in siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislatiei in vigoare, după cum urmează : furnizori de servicii de servicii de marketing, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor si serviciilor noastre, asiguratori.

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, in baza și in limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Având in vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE, societatea DECO MEDIA S.R.L. dorește să iși asume angajamentul cu privire la respectarea legislației aplicabile domeniului datelor cu caracter personal astfel incât să ne bucurăm in continuare de increderea dumneavoastră.

Această notă de informare este detalierea a cum, când și de ce vă prelucrăm datele cu caracter personal atunci cand solicitati un produs/serviciu din site-ul www.stickermarket.ro

Dacă aveti orice intrebare privind modalitatea in care vă prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal:

- vă puteți adresa Responsabilului cu Protecția datelor cu caracter personal la adresa de e-mail office@stickermarket.ro sau

- ne puteti contacta prin poșta la adresa str. Cimpul cu Narcise nr. 66, sector 2.

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA ȘI STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CONFORM REGULAMENTULUI 2016/679/UE aplicabil din 25 Mai 2018

Societatea Comerciala DECO MEDIA S.R.L., cu sediul social în Bucuresti,str. Cîmpul cu Narcise nr.66, sector 2, având numar de ordine in Registrul Comerțului J40/5108/2002, cod unic de inregistrare RO14702820 , denumită în continuare Prestator și,

Societatea comercială / persoana fizică (clientul) acceptă prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal comunicate societații Deco Media srl (cod numeric personal, CIF/CUI, Nr. Reg Comerțului, adresa, număr de telefon), in condițiile următoare:

1. Temeiul prelucrării/stocării acestor date personale (nume, adresa, CNP, telefon, email, bancă, cont bancar) este constituit din contractele semnate și prevederile legale aplicabile.

Tipul de date personale colectate si scopul acestora:

1.     Nume și prenume – colectăm aceste informații pentru contactarea dvs. ulterioară, in vederea achiziționării de către dvs, a produselor / serviciilor noastre, dar și pentru incheierea contractelor de servicii și facturarea acestora. Telefon – colectăm aceste informații pentru contactarea dvs. ulterioară, in vederea discuțiilor detaliate despre serviciile pentru care ne-ati contactat. Email – colectăm aceste informații pentru contactarea dvs. ulterioară, in vederea discutării detaliilor  despre serviciile pentru care ne-ați contactat. Nume companie – pentru incheierea contractelor de servicii și facturarea serviciilor achiziționate.

Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate in legatură cu aceste contracte și in vederea indeplinirii obligațiilor legale/contractuale, Beneficiarul acceptă folosirea acestor date cu caracter personal de către DECO MEDIA S.R.L. in anumite activități specifice, cum ar fi: facturare, avizare, livrare, notificare prin email și sms, acces pe site-ul www.stickermarket.ro ,deținut de DECO MEDIA S.R.L., Nr.Reg.Com.J40/5108/2002, CUI RO14702820 , cu sediul in București, str. Cîmpul cu Narcise nr. 66, sector 2.

Prin contactarea echipei noastre in vederea contractării serviciilor pe care le oferim și prin completarea formularelor de inregistrare online (formular contact, cerere ofertă etc/), sunteți de acord ca datele dvs. să intre in baza noastră de date și să fie folosite in scopurile menționate.

2. Durata folosirii și stocării acestor date cu caracter personal este durata contractuală până la expirarea obligațiilor contractuale și/sau a termenelor de arhivare ale societații .

Ca regula generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont in platformă . Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau inchiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior inchiderii contului, in situațiile in care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

3. Furnizarea datelor personale este:

Voluntară, fără a avea in vedere incheierea ulterioară a unei relații comerciale.

Obligatorie, in vederea achiziționării serviciilor sau produselor noastre și implicit, pentru incheierea unei relații comerciale și a inregistrării fiscale a acesteia, inclusiv a facturării.

Opțională, pentru primirea diverselor mesaje publicitare (campanii, promoții), newslettere. In cazul in care nu sunteți de acord cu transmiterea datelor in acest scop, nu inseamnă că nu puteți beneficia de serviciile ori produsele noastre.

4. Datele cu caracter personal menționate in actele cu caracter comercial/contabil vor fi stocate pe durata specificată de legislatia in vigoare

5. După expirarea acestor termene, veți putea solicita in scris (email, postal) ștergerea definitivă a acestor date cu caracter personal din programele de evidenta ale societății .

6. Aceste date cu caracter personal nu pot fi comunicate de către DECO MEDIA S.R.L. unui terț decât cu confirmarea scrisa a Beneficiarului și/sau in cazurile prevăzute expres de legislatia in vigoare. Aceste date sunt listate pe actele societatii  (facturi, contracte, avize, awb-uri,etc.) și sunt stocate pe serverele, soft-urile și site-urile Prestatorului. Prestatorul poate specifica anumite date cu caracter personal in rapoartele impuse de legislatia in vigoare (ex: Jurnale TVA, D394, etc.)

Principalele dumneavoastră drepturi

Conform noului Regulament GDPR, vă prezentăm in cele de mai jos, care sunt drepturile pe care le aveți in calitate de utilizatori/clienți ai site-ului nostru.

7. Beneficiarul (clientul) are dreptul de a fi informat asupra prelucrării datelor cu caracter personal de către Prestator

Dreptul la informare – se referă la dreptul de a fi informați asupra tuturor aspectelor prezentate anterior.

8. Beneficiarul (clientul) are dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent, care poate fi citit automat, având dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de acces – aveți dreptul de a obține confirmarea din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, in caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

9. Beneficiarul (clientul) are dreptul de a se opune in scris prelucrării datelor cu caracter personal (ex: dacă scopul prelucrării este marketingul direct, etc.)

Dreptul la opoziție – dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale dacă prelucrarea este necesară pentru indeplinirea unei sarcini care servește unui interes public. Deasemenea, dacă prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune prelucrării oricând.

10. Beneficiarul (clientul) are dreptul de a corecta in scris datele cu caracter personal inexacte

Dreptul la rectificarea datelor – puteți solicita rectificarea anumitor date personale, in cazul in care acestea sunt incomplete sau inexacte. Astfel, in funcție de scopul prelucrării, puteți completa și apoi transmite datele personale care lipsesc sau nu sunt corecte, fiind posibilă chiar completarea unei declarații pentru conformitate.

11. Beneficiarul (clientul) are dreptul de a solicita in scris ștergerea datele cu caracter personal in cazul in care acestea nu mai sunt necesare indeplinirii scopurilor pentru care au fost colectare sau prelucrate și nu există nici un alt temei juridic de prelucrare a acestor date in continuare

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți solicita ca datele să fie șterse, fără intârzieri nejustificate, in cazul in care apar următoarele situații: datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; iți retragi consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legătură cu oferirea de servicii ale societații informationale.

12. Beneficiarul (clientul) poate restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal in cazul in care contesta exactitatea datelor, pe o perioadă care permite Prestatorului verificarea corectitudinii datelor.

Dreptul la restricționarea datelor – aveți dreptul de a cere restricționarea datelor pe o perioadă de timp, de exemplu, in situația in care s-a luat decizia ștergerii datelor dumneavoastră iar dumneavoastră considerați că vă sunt utile in diferite situații, precum exercitarea unui drept in instanță. Deasemenea, in cazul in care contestați acuratețea datelor ori prelucrarea este ilegală, puteți solicita restricționarea datelor. Astfel, in urma primirii unei cereri din partea dumneavoastră și in urma verificării acesteia, vom stopa prelucrarea datelor personale pe o perioadă de timp.

13. Acest acord se aplică asupra oricăror date cu caracter personal comunicate de catre Beneficiar (client) pe durata aplicării contractelor semnate cu DECO MEDIA S.R.L., atât inaintea acestui acord cât și după semnarea acestui acord, in baza regulamentului 2016/679/UE aplicabil din data de 25 Mai 2018

14. Beneficiarul (clientul) are dreptul (Dreptul la portabilitatea datelor) de a primi datele personale intr-un format care să poată fi citit automat și care să permită ca datele să fie transmise direct altui operator.

15. Beneficiarul (clientul) are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, atunci când s-a constatat incălcarea drepturilor cu privire la prelucrarea datelor personale.

16. Transferul datelor personale in afara UE - Datele dumneavoastră nu vor fi transferate către țări din afara UE.

17. Securitatea datelor

Datele primite de la dvs.sunt stocate pe servere care au implementate măsuri de siguranță, precum: descoperirea breșelor de securitate și a cauzelor acestora, recuperarea datelor personale și limitarea incălcării securitații.

In situatia in care care s-a constatat producerea unei incălcări a securitatii datelor dvs personale, vom informa managementul companiei titulare a serverelor pentru a se lua măsurile necesare pentru restabilirea securității datelor, notificând Autoritatea de Supraveghere cu privire la incidentul de securitate, dacă se suspectează ca incălcarea securității poate să ducă la un risc ridicat pentru drepturile și libertatile persoanelor cărora le-a fost afectată securitatea datelor personale.


Web development by Creare magazin online